Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Obec Žiar, 032 05 Smrečany

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

OVS č.:                        1/2019

Zverejnená:               11.6.2019 – 1.7.2019

Predmet ponuky:     

Chata Liptov  nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Žiar na parcele číslo KN-C 1107/3 Rekreačná chata, súpisné číslo objektu 238, LV 344.

b)   Chata OÚ – Dolinky, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Žiar na parcele číslo  KN-C 1064/5 Rekreačná chata, súpisné číslo objektu 234, LV 344.

Počet záujemcov, ktorí zaslali ponuku: 4

Ponuka č. 1     Ján Priechodský, Liptovský Mikuláš     

                         - cena 8.188,00 €/rok

                          - podmienky OVS – splnené

 Ponuka č. 2    Milan Žemba, Smrečany     

                        - cena 10.002,00 €/rok

                         - podmienky OVS – splnené

 Ponuka č. 3    Zuzana Tichá, Žiar

                        - cena 7.051,00 €/rok

                         - podmienky OVS – splnené

  Ponuka č. 4    Miroslav Tichý, Žiar

                        - cena 7.510,00 €/rok

                         - podmienky OVS – splnené

Vyhodnotenie:

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. Komisia na otváranie obálok a vyhodnocovanie súťažných návrhov, ktorá zasadala 1.7.2019, z dôvodu najvyššej ponúknutej ceny vyhodnotila ako víťaza ponuku č. 2. Nájomná zmluva bude vypracovaná v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Žiar.

Žiar 12.07.2019

Spracoval: Jánošíková – referent OU Žiar

OBEC  ŽIAR

Žiar 102, 032 05 Smrečany, IČO: 00315923 zastúpená Mgr. Jánom Zvarom, starostom obce

V Y  H  L  A S U J  E

Obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len „OVS“)  o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Žiar podľa ustanovenia § 9 a ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  a v zmysle uznesenia OZ č. 32/5/4/2019 zo dňa 28.05.2019.

I.

Predmet OVS

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na obidve nehnuteľnosti spolu:

 • Chata Liptovnachádzajúca sa v katastrálnom území obce Žiar na parcele číslo KN-C 1107/3 Rekreačná chata, súpisné číslo objektu 238, LV 344.

b) Chata OÚ – Dolinky, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Žiar na parcele číslo  KN-C 1064/5 Rekreačná chata, súpisné číslo objektu 234, LV 344.

 1. Opis predmetu súťaže:

CHATA LIPTOV:

Nachádza sa necelý kilometer od obce Žiar, na úpätí Žiarskej doliny. Je situovaná v lese v blízkosti potoka Smrečianka.

Vybavenie objektu:

 • 13 lôžok (1x 3 lôžková, 3x 2 lôžková a 1x 4 lôžková izba)
 • 2x kúpelňa s WC a sprchovým kútom
 • Spoločenská miestnosť s krbom
 • Kuchynka (sporák, chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, hrnce, riady)
 • Vonkajšie kryté posedenie
 • Možnosť parkovania pri chate

CHATA OÚ:

Je situovaná na konci obce „ŽIAR“ necelých 10 km od Liptovského Mikuláša na konci obce Žiar v areály SKI centra „Žiar – Dolinky“.

Vybavenie objektu:

 • 8 lôžok (2x 3 lôžková a 1x 2 lôžková izba)
 • 1x kúpelňa so sprchovým kútom
 • 1x toaleta
 • Kuchynka s vybavením, skladom na potraviny a chladničkou

Chaty sú vhodné na príjemne strávené chvíle s rodinou, oslavy, firemné akcie a v zimnom období pre nadšencov zimných športov

 1. Doba prenájmu:

Doba prenájmu bude na dobu určitú do 30.4.2023.

 1. Minimálna požadovaná cena:
 • Chata Liptov a Chata OÚ minimálna cena za prenájom7000 €/ročne bez energií

Ročné minimálne nájomné bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2019, uznesením č. 32/5/4/2019.

Energie budú 2x ročne zálohovo fakturované k 30.6. daného roku a podľa skutočnej spotreby k 31.12. daného roku.

Drobné opravy na prenajatých objektoch do výšky 300 eur vrátane, bude znášať nájomca, ostatné opravy a rekonštrukcie budú riešené individuálne s vlastníkom objektu.

II.

Časový plán súťaže

 1. Vyhlásenie súťaže: 11.06.2019
 2. Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Žiar - tel. 044/5586156, 0911376523
 3. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:

a) Presné označenie účastníka:

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto  

podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt.

b) Návrh výšky ročného  nájomného za konkrétny predmet súťaže

c) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona

    18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s

   obchodnou verejnou súťažou.

 1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 01.07.2019 do 15:00 hodiny, v zalepenej obálke s označením: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – CHATA LIPTOV a CHATA OÚ – NEOTVÁRAŤ“.

            Na obálku je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je01.07.2019

       o 16:00 hod.

 1. Víťaz súťaže je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do tohto termínu nebude uzatvorená nájomná zmluva v zmysle podaného návrhu, strácavíťaz nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

      Možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu bude mať druhý víťaz v poradí.

III.

Kritérium hodnotenia návrhov

 1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena ročného prenájmu objektov.
 2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou ročného prenájmu.
 3. Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

 Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15  dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

V Žiari, 10.6.2019 Mgr. Ján Zvara, starosta obce


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka