Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

NÁVRH

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 07.10.2019

  Obec Žiar zverejňuje zámer prevodu pozemku vo vlastníctve obce Žiar ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Jedná sa o novovytvorený pozemok zobrazený ako parcely registra C KN číslo 318/14, trvalé trávne porasty o výmere 65 m2 katastrálneho územia Žiar. Predmetný pozemok je zameraný geometrickým plánom č. 44026595-83/2019, vyhotovený spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO : 44026595, dňa 09.09.2019 a úradne overeným podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v platnom znení, dňa 04.10.2019 pod číslom G1-960/2019 Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. Predmetný pozemok sa odčleňuje od pozemku parcely registra E KN číslo 318, zapísaného na LV č. 636 katastrálneho územia Žiar, obec Žiar, okres Liptovský Mikuláš.   

Zámer prevodu vyššie citovaného novovytvoreného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že pán Tibor Novajovský  uvedený pozemok užíval dlhé roky v dobrej viere, že je jeho majetkom a na dotknutom pozemku je postavená stavba budúceho kupujúceho Tibora Novajovského,  bytom Žiar 178. 

Výška kúpnej ceny predstavuje 15 EUR/1m2.

Všetky náklady súvisiace s prevodom vyššie citovaného pozemku hradia kupujúci.

      

                                                                                       Mgr. Ján Zvara, v. r.                                                                                            starosta obce      


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka