Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

                                                             Obec Ž I A R

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                           z v e r e j ň u j e            

     zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Žiar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predmet nájmu : časť pozemku zobrazeného ako parc. KN E č. 1607, druh pozemku ostatné plochy o výmere časti pozemku 16 m2 kat. územia Žiar. Predmetný pozemok je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 636, katastrálneho územia Žiar, obec žiar, okres Liptovský Mikuláš, ktorý eviduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. Časť pozemku bude bližšie špecifikovaná pri schvaľovaní jeho prenájmu. doba nájmu : 30 rokov

nájomca : Miroslav Matejka, Žiar 183, 032 05 Smrečany, dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa spočíva, že žiadateľ má záujem sa o predmetný pozemok starať- skrášľovať a zveľaďovať ho.

Cena nájmu sa stanovuje na 1,25 Eur/m2/rok.

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Žiar ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Žiari trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov dňa 29.05.2018, uznesením číslo : 17/3/2018.

                                                                                                       Obec ŽIAR                                                                                                                               zastúpená starostom obce                                                                                                         Peter MORAVČÍK


 
 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka